Zajrzyj do nas TUTAJ

JEDYNKOWY
Zajrzyj tutaj
Zobaczysz... polubisz!

iDziennik

65. lecie JEDYNKI

NAUCZYCIELE

Witaj w naszej szkole System oceniania
System oceniania
Wpisany przez Nauczyciele Jedynki   

PSO N001

Na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, ocenianie w JEDYNCE polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.

Ocenianie jest bardzo ważnym elementem procesu nauczania, ale nie jest celem samym w sobie. Wspiera przyjęte cele kształcenia określone programem.

Nasz przedmiotowe systemy oceniania dają uczniowi: poczucie bezpieczeństwa, możliwość oceny własnych postępów, uzyskania informacji o swoich osiągnięciach w każdej chwili, możliwość porównania z innymi. Mają jasne reguły i motywują do lepszej, efektywnej pracy

Dla rodziców zasady oceniania są proste i czytelne, a jednocześnie szczegółowe jeśli chodzi o zakres ocenianego materiału.

Przedmiotowe Systemy Oceniania w Jedynce dają pewność sukcesu dziecka – są zgodne ze standardami egzaminacyjnymi.

Więcej…
 

NAGLOWEKOCENIANIE

postanow.ogolne

1. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 80, poz. 542, z dnia 9 maja 2007r.) i rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ustala się następujące zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

    a/ osiągnięcia edukacyjne ucznia,

    b/ zachowanie ucznia.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

    a/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

    b/ pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

    c/ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

    d/ dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,

    e/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

    a/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny,

    b/ ustalanie przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, warunków i sposobu oceniania zachowania,

    c/ bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ocen i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie,

    d/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

    e/ ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

    f/ ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych,

    g/ ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:

    a/ diagnostyczną: określa aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia,

    b/ informacyjną: informuje o osiągnięciach ucznia,

    c/ wspierającą: podkreśla osiągnięcia, a nie braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia,

    d/ motywującą: zachęca do samokształcenia.

7. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia jest:

    a/ zakres opanowanych wiadomości,

    b/ zrozumienie nauczanego materiału,

    c/ umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych,

    d/ sposób przekazywania wiadomości i umiejętności.

8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez:

    a/ ocenianie bieżące,

    b/ klasyfikację śródroczną,

    c/ klasyfikację końcoworoczną,

    d/ końcową.

Do góry ▲

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 13 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: ucja, Otylia, Eugeniusz