jedynka-zlotow.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj w naszej szkole

Regulamin wyborów SU

Drukuj PDF

A.naglowek regulamin

x.paragraf1

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. nr 95, p.425 r.1991/art.55, z późniejszymi zmianami ) oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć SP nr 1 w Złotowie.

3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.

x.paragraf2

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.

2. Wybory Rady SU przeprowadza Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą przedstawiciele obecnie działającego Samorządu.

3. Komisję Wyborczą powołuje się w składzie trzy osobowym; w skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady SU.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.

x.paragraf3

1. Wymogi formalne kandydata

1.1. Kandydatami mogą być  uczniowie kl. III, IV i V, którzy powinni:

     a/ Posiadać ocenę bardzo dobrą lub wzorową ze sprawowania;

     b/ Posiadać średnią ocen 4.0 i wyżej;

     c/ Wykazywać się pracą na rzecz klasy i szkoły;

     d/ Wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.

1.2. Do Rady może kandydować każdy uczeń klas III, IV i V, spełniający wymogi formalne.

1.3. Każda klasa III, IV i V może przedstawić od 1 do 3 kandydatów do Rady SU.

1.4. Wychowawca danej klasy dokonuje zgłoszenia kandydata na piśmie do opiekuna SU. Należy podać imię i nazwisko kandydata, klasę oraz zgodę ucznia na kandydowanie.

1.5. Termin zgłoszenia określa Kalendarium Wyborcze.

x.paragraf4

1. Sposób przeprowadzenia wyborów

     1.1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.

     1.2. Głosować mogą wszyscy uczniowie klas I-III i IV-VI.

     1.3. Komisja Wyborcza wydaje karty do głosowania. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwiskach ośmiu kandydatów znaczka „X”.

     1.4. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna,  gdy głosy są oddane na więcej niż ośmiu kandydatów lub gdy na jednego kandydata oddano jednocześnie kilka głosów.

     1.5.  Po wypełnieniu karty do głosowania uczniowie podchodzą wraz z wypełnionymi kartami do opieczętowanej urny.

x.paragraf5

1. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników

     1.1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

     1.2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.

     1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

     1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.

     1.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

2. Członkami Rady SU zostaje wybranych ośmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

     2.1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU.

     2.2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

3. Przewodniczącego Rady SU wybierają członkowie Rady SU w głosowaniu jawnym.

x.paragraf6

1. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

     1.1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;

     1.2. Przygotowanie wyborów;

     1.3. Przeprowadzenie wyborów

     1.4. Sporządzenie protokołu;

     1.5. Ogłoszenie wyników wyborów.

x.paragraf7

1. Kalendarium wyborcze Rady SU powinno zawierać:

     1.1. Rada Samorządu Uczniowskiego informuje uczniów i wychowawców o terminie i zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów;

     1.2. Zgłaszanie kandydatur do członków Rady SU;

     1.3. Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie samorządu;

     1.4. Powołanie Komisji Wyborczej;

     1.5. Kampania wyborcza kandydatów;

     1.6. Wybory, obliczenie głosów przez Komisję Wyborczą;

     1.7. Ogłoszenie wyników wyborów;

     1.8. Posiedzenie Rady SU.

Do góry ▲

 

 
Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 19 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January